Algemene voorwaarden - Oldwood - De woonwinkel - Oldwood de Woonwinkel
Menu
EUR
 • Unieke maatwerk producten
 • Bij u in de woonkamer bezorgd
 • Kwaliteit & uitstekende service gegarandeerd

Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Terminologie

In de algemene voorwaarden van Oldwood B.V. verstaat men onder:

 1. De consument; de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 2. De bedenktijd; de vooraf gestelde periode waarin de consument de mogelijkheid heeft om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
 3. Dag of dagen; een kalenderdag of kalenderdagen
 4. Het herroepingsrecht; de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. De ondernemer; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Een overeenkomst op afstand; een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Communicatie op afstand; middel dat kan worden gebruik voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumenten en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Statutaire naam: Oldwood de woonwinkel

Vestiging adres: Buurt 30, 1679 GG, Midwoud, Nederland

Postadres: Buurt 30, 1679 GG, Midwoud, Nederland

Telefoonnummer: 0229 – 202292

Emailadres: [email protected]

KvK – Nummer: 658 85 953

BTW – Nummer: NL856303938B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. De tekst van de Algemene Voorwaarden dient ten alle tijden voor de overeenkomst op afstand beschikbaar gemaakt te worden. Deze zijn altijd te vinden op de desbetreffende website van de onderneming, wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de mogelijkheid geboden worden om deze bij de onderneming fysiek te zien.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. De consument kan zich beroepen op de betreffende voorwaarden wat voor hem het meest gunstig is wanneer er specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Een aanbod heeft altijd een beperkte geldigheidsduur, dit wordt nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe of soortgelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en of kennelijke fouten in de presentatie van het aanbod binden de ondernemer niet. Ook omtrent de prijs van het product en de levering draagt de ondernemer verantwoordelijkheid. Indien er echter sprake is van een overduidelijke vergissing, behoudt de ondernemer zich het recht voor geen overeenkomst tot te laten komen en de consument hiervan op de hoogte te brengen met opgaaf van redenen.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan het aanbod verbonden zijn.

Dit zijn:

 • De prijs inclusief belastingen; (m.u.v de hergebruikte meubels en accessoires, dit zijn marge goederen)
 • De leveringskosten;
 • De wijze hoe de overeenkomst tot stand komt en de betreffende acties daarvoor nodig zijn;
 • Het mogelijke gebruik maken van de herroepingsrecht;
 • De overeenkomsten van betaling, aflevering en uitvoeringen van de overeenkomst;
 • Termijn voor het accepteren van het aanbod en het termijn waarin de ondernemer het aanbod accepteert;
 • De eventuele kosten voor communicatie op afstand;
 • De overeenkomst wordt gearchiveerd en kan, door middel van aanvraag, worden ingezien door de consument;
 • De talen waarin de aanbieding kan worden gedaan;
 • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorisch maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst of afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op producten welke direct uit voorraad geleverd worden, maatwerk producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte en duidelijke instructies zoals vermeldt in de lijst van veel gestelde vragen.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komende kosten van terugzending voor rekening van consument.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, waaronder alle maatwerk meubelen;
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid; prijzen kunnen wijzigingen in verband met factoren waar de onderneming geen invloed op heeft. Deze variabele prijzen worden van tevoren medegedeeld aan de consument.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit afgesproken heeft en de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. -deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; - de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De onderneming staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de onderneming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het door de consument op gegeven adres. De consument zal, wanneer gewenst, een bevestigingsbericht via het aangegeven e-mailadres ontvangen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal in overleg met de consument een vervangend artikel geleverd worden. De consument kan, op kosten van de onderneming, het vervangende product binnen 14 dagen terugsturen. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de onderneming tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij levering van de producten, bij voorkeur per pin, anders contant.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Geleverde goederen blijven in eigendom van Oldwood de woonwinkel tot dat het volledige factuurbedrag is voldaan.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomst deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoering antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden geldt uitsluitend het Nederlands recht, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.

Bankoverschrijving iDEAL
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »